ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ BRISKETBRO.COM - ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΡ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BRISKET BRO», εδρεύουσα στο Δήμο Γλυφάδας, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη αρ. 8, με αρ. ΓΕ.ΜΗ. 158575007000 και με Α.Φ.Μ. 801529405 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά (στο εξής «BRISKETBRO») δημιούργησε το διαδικτυακό τόπο -ιστοσελίδα www.brisketbro.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»), με σκοπό την προβολή της και την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τα πωλούμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τα καταστήματα BRISKETBRO. Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και την εφαρμοζόμενη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση της Ιστοσελίδας (ακόμα και η απλή περιήγηση σε αυτήν) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου από τον χρήστη, όπως ισχύουν ανά πάσα στιγμή. Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά τη διενέργεια τροποποιήσεων στους παρόντες Όρους εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Η BRISKETBRO δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.

Α. Προϋποθέσεις και Όροι εγγραφής

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Για την πλήρη πρόσβαση, όμως, του χρήστη στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, απαιτείται η εγγραφή του χρήστη και η εκ μέρους του χορήγηση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων καθώς και η σύνδεσή του με τον προσωπικό του λογαριασμό σε κάθε επόμενη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία, που απαιτούνται συστημικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει, καθώς και την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://brisketbro.com/privacy-policy/.  

Ο χρήστης για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα οφείλει να καταχωρήσει κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το Ονοματεπώνυμό του.

2. Μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”), η οποία έχει ανατεθεί νομίμως στον ίδιο. Στην εν λόγω διεύθυνση, θα σταλεί ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (system email) στο χρήστη, με το οποίο αφενός θα ενημερώνεται ο χρήστης για την επιτυχή εγγραφή του και αφετέρου θα δίδονται σε αυτόν βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης εγγυάται ότι η εν λόγω διεύθυνση είναι υπαρκτή, αληθινή, ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και χρήστης αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και χρήσης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

3. Έναν έγκυρο αριθμό κινητού τηλέφωνοπου κατέχει νόμιμα. Προς επιβεβαίωση του αριθμού αυτού, του αποστέλλεται μέσω SMS (χωρίς χρέωση για τον χρήστη) αυτοματοποιημένα ένας μυστικός τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός, τον οποίο και θα πρέπει να εισάγει στην Ιστοσελίδα όταν του ζητηθεί (two factor authentication). Ο χρήστης εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος και κάτοχος αυτού του αριθμού κινητού τηλεφώνου και ότι η πρόσβαση σε αυτό ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της γραμμής αυτής και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με χρήση αυτής τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

4. Τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής του («password») τον οποίο επιλέγει και εισάγει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα βάσει των οδηγιών, που του παρέχονται στην Ιστοσελίδα, προκειμένου οι κωδικοί να είναι έγκυροι και αποδεκτοί. Ο χρήστης οφείλει να τον διατηρεί μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης, που έχει ανατεθεί σε άλλον χρήστη, που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Ιστοσελίδας δεν θα ζητήσει από το χρήστη ποτέ και με κανένα τρόπο να του αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Κάθε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον χρήστη ο κωδικός πρόσβασης του θεωρείται ύποπτη και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον χρήστη.

Ο χρήστης αναφορικά με όλα τα ανωτέρω στοιχεία, που καταχωρεί, δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης αναληθών στοιχείων, η εγγραφή του θα ακυρώνεται και δεν θα δύναται να έχει πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό.

Αν ο χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησης του έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την BRISKETBRO στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@brisketbro.com. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Η BRISKETBRO επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον χρήστη την καταχώριση επιπλέον στοιχείων αφενός στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του και αφετέρου προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση ορισμένων από τις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων και ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό τους. Επίσης θα πρέπει να επιλέξει εάν επιθυμεί τη λήψη νέων ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων από την εταιρεία. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν λάβει γνώση του περιεχομένου των παρόντων όρων δεν θα του επιτρέπεται η εγγραφή στην Ιστοσελίδα αντίστοιχα, καθώς η εγγραφή σε αυτά προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των Όρων χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Β. Σύνδεση με τον λογαριασμό και περιεχόμενο λογαριασμού

Μετά την επιτυχή εγγραφή και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης σε κάθε επόμενη χρήση της Ιστοσελίδας θα δύναται να συνδέεται με τον προσωπικό του λογαριασμό εισάγοντας στα αντίστοιχα πεδία το username του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό του τηλέφωνο) και το password του (μυστικός κωδικός), όπως εξετέθη ανωτέρω. Παρέχεται, ως προεξετέθη, επιπλέον και η δυνατότητα αποθήκευσης και αυτόματης συμπλήρωσης των στοιχείων πρόσβασης στον λογαριασμό και ορισμένων πληροφοριών, ώστε ο χρήστης να συνδέεται αυτόματα με τον λογαριασμό του όταν περιηγείται στην Ιστοσελίδα και να καθίσταται πιο εύκολη η διενέργεια των αγορών. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Γ. Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού και διαγραφή λογαριασμού

Ο χρήστης, με την είσοδο στον λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να διαγράψει τις ανωτέρω παρασχεθείσες πληροφορίες, να τις τροποποιήσει και να διαγράψει τον λογαριασμό, που τηρεί στην Ιστοσελίδα, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας. Ρητά αναφέρεται ότι η διαγραφή του Λογαριασμού συνεπάγεται αυτομάτως και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Για τη διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων ο χρήστης μπορεί να αποστέλλει το σχετικό του αίτημα ηλεκτρονικά στο info@brisketbro.com ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που αναλυτικά αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

Με την εγγραφή του ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://brisketbro.com/privacy-policy/.

Ε. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της BRISKETBRO και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΣΤ. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης που επισκέπτεται και κάνει χρήση της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί αυτήν σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για μετάδοση ή αναμετάδοση παράνομου ή/και ανήθικου ή/και επιζήμιου καθ’ οιονδήποτε τρόπο περιεχομένου, ή περιεχομένου και στοιχείων που προσβάλλουν οιοδήποτε δικαίωμα όπως της προσωπικότητας, διανοητικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οιουδήποτε τρίτου ή που αντίκειται σε οιαδήποτε διάταξη νόμου ή σύμβασης.

Δεσμεύεται να μην μεταδίδει μέσω ή προς την Ιστοσελίδα ιούς λογισμικού ή οιοδήποτε άλλο επιβλαβές από τεχνικής άποψη για την Ιστοσελίδα στοιχείο και να μην προβαίνει σε οιαδήποτε πράξη διάρρηξης του κώδικα αυτών ή των κωδίκων ασφαλείας τους.

Ζ. Εγγυήσεις BRISKETBRO - Περιορισμός Ευθύνης

Η BRISKETBRO εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό

Η BRISKETBRO, οι υπάλληλοι ή/και οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται και εξαιρούνται από κάθε ευθύνη αναφορικά με:

(α) την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας.

(β) την καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης ή εξόδων ή χρηματικών ποινών, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή/και σε περίπτωση χρήσης, αντιγραφής, ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτή ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η BRISKETBRO γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η BRISKETBRO απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την εκτέλεση του παρόντος σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Η. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

Τέλος παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα τους παρόντες Όρους της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές των παρόντων Όρων.